MPGO Z DOFINANSOWANIEM        

Szanowni Mieszkańcy,

Niezmiernie miło nam poinformować, że Spółka MPGO podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na  dofinansowanie
w ramach działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi POIiŚ 2014-2020 na realizację projektu „Modernizacja instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym i utworzenie Regionalnego Centrum Odzysku i Recyklingu”

Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 15 638 701,20 zł.

Całkowity koszt netto projektu to 22 998 090,00 zł.

Zmieniające się otoczenie formalno – prawne, nowe wymagania co do osiąganych poziomów recyklingu, powszechnie obowiązujące konkluzje BAT (The Best Available Technology, z ang. najlepsza dostępna technologia), a także zmieniający się charakter strumienia odpadów – to wszystko sprawia, że instalacje gospodarujące odpadami stoją przed nieustanną koniecznością dokonywania modernizacji i poprawiania efektywności pracy.

Prace koncepcyjno – projektowe dla tego zadania rozpoczęły się już w roku 2015. Przedsięwzięcie zakłada wybudowanie drugiego układu technologicznego mechanicznego przetwarzania odpadów, wyposażonego w nowoczesne, specjalistyczne separatory, przeznaczonego do przetwarzania odpadów surowcowych i opakowaniowych pochodzących z selektywnej zbiórki. Ponadto projekt zakłada stworzenie infrastruktury towarzyszącej (w tym drogi i place magazynowe), doposażenie istniejącego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, doposażenie i zwiększenie mocy przerobowych istniejącej kompostowni odpadów ulegających biodegradacji, a także prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w pracę nad tym projektem! O postępach będziemy informować na naszej stronie internetowej oraz Facebooku.

Więcej informacji na stronie NFOŚiGW:
http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1690,unijna-dotacja-na-regionalne-centrum-odzysku-i-recyklingu-w-wardyniu-gornym.html

Grafika – źródło: NFOŚiGW

Zespół MPGO

Gmina i Miasto Mirosławiec w gronie udziałowym Spółki

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że dnia 1 lipca 2020 roku, nowym Udziałowcem MPGO Sp. z o. o. stała się Gmina i Miasto Mirosławiec, reprezentowana przez Burmistrza Piotra Pawlika.

Aktualnie w skład Zgromadzenia Wspólników MPGO wchodzi 12 Gmin Udziałowych:

Gmina Połczyn – Zdrój, Gmina Czaplinek, Gmina Barwice, Miasto Szczecinek, Miasto Świdwin, Gmina Świdwin, Gmina Sławoborze, Gmina Rąbino, Gmina Borne Sulinowo, Gmina Biały Bór, Gmina Grzmiąca, Gmina i Miasto Mirosławiec.

Na zdjęciu:

pierwszy rząd od lewej: Sebastian Witek-Burmistrz Połczyna-Zdroju, Piotr Pawlik-Burmistrz Mirosławca, Dorota Rusin-Hardenbicker-Zastępca Burmistrza Szczecinka, Patryk Makowski-Wójt Gminy Grzmiąca, Aneta Krawiec-Wójt Gminy Rąbino, Jolanta Jabłońska-Wojciul – Prezes Zarządu Spółki, Kazimierz Lechocki – Wójt Gminy Świdwin, Marcin Naruszewicz-Burmistrz Czaplinka, Dorota Chrzanowska-Burmistrz Bornego Sulinowa.

drugi rząd od lewej: Bożena Kulikowska-Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki, Mariusz Kieling – Burmistrz Barwic, Paweł Mikołajewski – Burmistrz Białego Boru, Marcin Książek – Wójt Gminy Sławoborze, Piotr Feliński – Burmistrz Świdwina