Informacja

Uprzejmie informujemy, że 16 lutego (wtorek) 2021r., w MPGO Sp. z o.o. w Wardyniu Górnym będzie wykonywana LEGALIZACJA wagi samochodowej. Odpady będą przyjmowanie w godzinach od 7:00 do 9:00 i od 12:00 do 16:00.

Za utrudniania przepraszamy.

Informacja.pdf

MPGO Z DOFINANSOWANIEM        

Szanowni Mieszkańcy,

Niezmiernie miło nam poinformować, że Spółka MPGO podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na  dofinansowanie
w ramach działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi POIiŚ 2014-2020 na realizację projektu „Modernizacja instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym i utworzenie Regionalnego Centrum Odzysku i Recyklingu”

Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 15 638 701,20 zł.

Całkowity koszt netto projektu to 22 998 090,00 zł.

Zmieniające się otoczenie formalno – prawne, nowe wymagania co do osiąganych poziomów recyklingu, powszechnie obowiązujące konkluzje BAT (The Best Available Technology, z ang. najlepsza dostępna technologia), a także zmieniający się charakter strumienia odpadów – to wszystko sprawia, że instalacje gospodarujące odpadami stoją przed nieustanną koniecznością dokonywania modernizacji i poprawiania efektywności pracy.

Prace koncepcyjno – projektowe dla tego zadania rozpoczęły się już w roku 2015. Przedsięwzięcie zakłada wybudowanie drugiego układu technologicznego mechanicznego przetwarzania odpadów, wyposażonego w nowoczesne, specjalistyczne separatory, przeznaczonego do przetwarzania odpadów surowcowych i opakowaniowych pochodzących z selektywnej zbiórki. Ponadto projekt zakłada stworzenie infrastruktury towarzyszącej (w tym drogi i place magazynowe), doposażenie istniejącego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, doposażenie i zwiększenie mocy przerobowych istniejącej kompostowni odpadów ulegających biodegradacji, a także prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w pracę nad tym projektem! O postępach będziemy informować na naszej stronie internetowej oraz Facebooku.

Więcej informacji na stronie NFOŚiGW:
http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1690,unijna-dotacja-na-regionalne-centrum-odzysku-i-recyklingu-w-wardyniu-gornym.html

Grafika – źródło: NFOŚiGW

Zespół MPGO

Gmina i Miasto Mirosławiec w gronie udziałowym Spółki

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że dnia 1 lipca 2020 roku, nowym Udziałowcem MPGO Sp. z o. o. stała się Gmina i Miasto Mirosławiec, reprezentowana przez Burmistrza Piotra Pawlika.

Aktualnie w skład Zgromadzenia Wspólników MPGO wchodzi 12 Gmin Udziałowych:

Gmina Połczyn – Zdrój, Gmina Czaplinek, Gmina Barwice, Miasto Szczecinek, Miasto Świdwin, Gmina Świdwin, Gmina Sławoborze, Gmina Rąbino, Gmina Borne Sulinowo, Gmina Biały Bór, Gmina Grzmiąca, Gmina i Miasto Mirosławiec.

Na zdjęciu:

pierwszy rząd od lewej: Sebastian Witek-Burmistrz Połczyna-Zdroju, Piotr Pawlik-Burmistrz Mirosławca, Dorota Rusin-Hardenbicker-Zastępca Burmistrza Szczecinka, Patryk Makowski-Wójt Gminy Grzmiąca, Aneta Krawiec-Wójt Gminy Rąbino, Jolanta Jabłońska-Wojciul – Prezes Zarządu Spółki, Kazimierz Lechocki – Wójt Gminy Świdwin, Marcin Naruszewicz-Burmistrz Czaplinka, Dorota Chrzanowska-Burmistrz Bornego Sulinowa.

drugi rząd od lewej: Bożena Kulikowska-Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki, Mariusz Kieling – Burmistrz Barwic, Paweł Mikołajewski – Burmistrz Białego Boru, Marcin Książek – Wójt Gminy Sławoborze, Piotr Feliński – Burmistrz Świdwina

Informacja dot. zwolnień w opłatach za odbiór odpadów dla firm, w związku z ogłoszeniem stanu pandemii koronawirusa

Szanowni Państwo,

 

W nawiązaniu do informacji umieszczonej na stronie internetowej MPGO oraz w serwisie Facebook, dot. zwolnień w opłatach za odbiór odpadów dla firm, w związku z ogłoszeniem stanu pandemii koronawirusa, pragniemy podkreślić, że niniejsze zwolnienie dotyczy firm, które były zmuszone wstrzymać swoją działalność właśnie w związku z epidemią koronawirusa.

Zamknięcie punktów usługowych (m.in. zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu, piercingu i inne tego typu) rząd wprowadził od 1 kwietnia br., w związku z powyższym zwolnienie z opłat może nastąpić nie wcześniej niż za miesiąc kwiecień.

Zwolnienia z opłat nie będą naliczane wstecznie, decyduje data wpływu wniosku do spółki (data wpływu wniosku w miesiącu kwietniu, zwolnienie od maja).

Każdy wniosek będzie wymagał indywidualnego rozpatrzenia.

Informacja

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że podmioty gospodarcze obsługiwane przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Wardyniu Górnym w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, które w związku z epidemią SARS CoV-19 wstrzymały swoją działalność, będą mogły skorzystać ze zwolnień w opłatach, na podstawie wniosku złożonego do spółki.

Informacja [pdf]

8 milionów złotych dofinansowania dla MPGO

Szanowni Państwo,

niezwykle miło nam poinformować, że dla projektu „Modernizacja instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym i utworzenie Regionalnego Centrum Odzysku i Recyklingu” Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu nr POIS.02.02.00-IW.02-00-208/19 działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi POIiŚ 2014-2020, przyznał MPGO dofinansowanie w wysokości 8 milionów złotych!

Dziękujemy wszystkim, którzy mieli swój udział w pracach nad projektem i przyczynili się do tego sukcesu!

Informacja

Szanowni Państwo!

MPGO Sp. z o. o. informuje, że w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowany w Wardyniu Górnym, pozostaje nieczynny do dnia 10.04.2020r.

W dalszym ciągu wstrzymane są również przyjęcia odpadów od pozostałych kontrahentów indywidualnych.

Dziękujemy za wyrozumiałość w tym trudnym dla wszystkich czasie.

Życzymy Państwu dużo zdrowia!

Zespół MPGO

Wstrzymanie przyjęcia odpadów do dnia 31.03.2020

Szanowni Państwo,

w związku z komunikatem Ministerstwa Zdrowia o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemiologicznego, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 („koronawirus”) informujemy o wstrzymaniu przyjęcia odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzonego na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym, na czas do dnia 31.03.2020r.

Ponadto do dnia 31.03.2020r. nie będzie możliwe regulowanie należności w kasie spółki. Wszelkie płatności prosimy regulować przelewem na rachunek bankowy MPGO.

Zwracamy się również z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w biurze spółki. Wszelkie zapytania prosimy kierować telefonicznie pod numerem 94 716 29 38 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@mpgo.pl

Prosimy o wyrozumiałość w związku z zaistniałą sytuacją, powyższe działania mają na celu zapewnienie ochrony pracownikom spółki oraz mieszkańcom okolicznych Gmin Udziałowych.

[Załącznik]

Informacja

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na liczne skargi kierowane do Spółki w związku z nieodbieraniem przez nowego operatora na terenie Gminy Połczyn-Zdrój, prawidłowo posegregowanych odpadów selektywnie zbieranych, z pojemników i/lub worków oznaczonych logo MPGO, uprzejmie informujemy, że operator nie ma podstaw do takiej odmowy.

W wypadku zaistnienia powyższej sytuacji prosimy o zgłaszanie takich przypadków do Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju.

Ponadto informujemy, że możliwe jest wydzierżawienie od MPGO pojemników do gromadzenia odpadów. Więcej informacji pod numerem telefonu: 94 716 29 38.