Cennik usług

Usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych obowiązujący od 1 stycznia 2021 roku

Informacja dodatkowa:

  • Zgodnie z art. 137 p. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U.2018 poz.21), Spółka Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami z siedzibą w Wardyniu Górnym, jako zarządzający składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wardyń Górny informuje, że tworzy fundusz rekultywacyjny. W związku z tym cena za przyjęcie do zagospodarowania 1 Mg odpadu o kodzie 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w roku 2018, zawiera kwotę 1,00 zł odpisu na fundusz rekultywacyjny.