Deklaracja dostępności strony internetowej

Deklaracja dostępności strony internetowej: www.mpgo.pl

MPGO Sp. z o.o. w Wardyniu Górnym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
https://www.mpgo.pl

Data publikacji strony internetowej:        kwiecień 2006

Data ostatniej istotnej aktualizacji:           kwiecień 2014.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. strona nie posiada wersji alternatywnej – kontrastowej
 2. brak przycisków sterujących mechanizmem stopniowego powiększaniu rozmiaru tekstu na stronie, w celu spełnienia tej funkcjonalności wykorzystujemy możliwości danej przeglądarki i stosujemy standardowe skróty klawiaturowe [ctrl] + „+” –powiększenie tekstu oraz [ctrl] + „-” – pomniejszenie tekstu,
 3. publikowane filmy nie posiadają napisów tekstowych,
 4. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
  – cel linku nie jest odpowiednio określony,
  – opublikowany załącznik może nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu,
  – pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Uwagi można kierować na adres poczty elektronicznej: admin@mpgo.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 947162938. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.
Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.
Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej RPO – https://www.rpo.gov.pl/pl.

Aktualnie trwają prace nad powstaniem nowej odsłony strony internetowej, aby były dostępne  cyfrowo i spełniały wymagania WCAG 2.0 na poziomie AA.