MODERNIZACJA ZGO/BUDOWA RCOiR

Fundusze Europejskie

Projekt: Modernizacja instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym i utworzenie Regionalnego Centrum Odzysku i Recyklingu

Beneficjent: Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

Wartość ogółem: 28 289 495,71 PLN

Dotacja: 15 638 701,20 PLN (działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi)

Czas realizacji: 04.08.2015r. – 28.02.2023 r.

Opis:
Przedmiotem niniejszego projektu jest przedsięwzięcie polegające na modernizacji istniejącej części mechanicznej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Wardyniu Górnym, w którym wykorzystując możliwości technologiczne istniejącego układu mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, przewidziano docelowo rozbudowę o pracujący niezależnie ciąg technologiczny przetwarzania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki. Zastosowanie spięcia obu układów technologicznych pozwolić ma na elastyczną pracę instalacji oraz docelowego funkcjonowania w formie centrum recyklingu.
W ramach niniejszej inwestycji zaplanowano także rozbudowę istniejącego systemu do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji poprzez doposażenie instalacji w kontenery kompostujące z podgrzewaniem. Realizacja niniejszego przedsięwzięcia zakłada również rozbudowę PSZOK, przyczyniającą się do zaspokojenia potrzeb inwestycyjnych w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie objętym omawianym projektem.

Ponadto, aby umożliwić prowadzenie warsztatów ekologicznych skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych w regionie gospodarki odpadami, zaplanowano stworzenie następującej infrastruktury do przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych:

  1. Utworzenie ścieżki edukacyjnej na terenie zakładu,
  2. Wyposażenie sali edukacyjnej.

Głównym rezultatem projektu będzie zwiększenie ilości przetwarzania odpadów segregowanych w stosunku do odpadów zmieszanych, dzięki zastosowanym nowoczesnym technologiom w odniesieniu do obecnego przetwarzania. Celami projektu są:

  • zwiększenie korzyści środowiskowych i gospodarczych poprzez zmniejszenie udziału odpadów komunalnych składowanych,
  • Poprawa jakości środowiska naturalnego województwa zachodniopomorskiego, a przez to zwiększenie atrakcyjności regionu, pod względem zarówno inwestycyjnym, jak i turystycznym,
  • Zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowisku odpadów,
  • Zwiększenie ilości surowców wtórnych odzyskanych z odpadów dzięki procesowi odzysku,
  • Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami w wyniku prowadzonych działań promocyjnych,
  • Poprawa efektywności systemu gospodarki.

Info: Zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć finansowych na adres e-mail naduzycia.pois@mr.gov.pl lub poprzez stronę www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci