Zakres Działalności

Przedmiot działalności Spółki:

Podstawową działalność stanowią zadania w zakresie zintegrowanej gospodarki odpadami na terenach gmin będących Udziałowcami Spółki. Są to przedsięwzięcia polegające na zbieraniu, przetwarzaniu, zagospodarowaniu, odzysku i unieszkodliwianiu odpadów w ramach działalności Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym.

Gospodarka odpadami w zakładzie odbywa się w następujących działaniach:

I. Instalacja Komunalna MBP

Przyjęcie zmieszanych odpadów komunalnych do przetworzenia mechaniczno-biologicznego w celu wydzielenia frakcji organicznej (podsitowej 0-80mm) poddawanej biostabilizacji oraz frakcji nadsitowej (>80mm) kierowanej do dalszego sortowania (doczyszczenia) w celu odzysku materiałowego – szkła, tworzyw sztucznych, metalu, a także wydzielenia odpadów posortowniczych kierowanych do dalszego zagospodarowania (frakcja wysokokaloryczna) lub unieszkodliwienia.

II. Przyjęcie odpadów surowcowych zbieranych selektywnie (papier, tektura, szkło, metal, tworzywa sztuczne itd.), kierowanych do sortowni w celu ich rodzajowej segregacji i przygotowania do odzysku i recyklingu – sprzedaż surowców wtórnych.

III. Przyjęcie odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii, świetlówek oraz innych odpadów problemowych w tym odpadów wielkogabarytowych i przygotowanie ich do dalszej obróbki/przetwarzania.

IV. Odbiór i transport odpadów specjalistycznym sprzętem MPGO – m.in. odbiór odpadów komunalnych, przede wszystkim z gmin udziałowych spółki.

V. Prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK dla gmin udziałowych.

VI. Kompostownia odpadów zielonych i innych bioodpadów
Przyjęcie odpadów biodegradowalnych selektywnie zbieranych ( bioodpady z gospodarstw domowych, odpady zielone z parków, ogrodów, cmentarzy, zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego), które w kompostowni poddawane są procesom recyklingu organicznego.
Kompost wytworzony z odpadów zielonych jest produktem – organicznym środkiem poprawiającym właściwości gleby, wprowadzonym do obrotu handlowego.

VII. Instalacja Komunalna- składowisko odpadów
Unieszkodliwianie odpadów w procesie D5 – składowanie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

 

Osoby zainteresowane współpracą z MPGO Sp. z o.o. oraz zawarciem umowy na odbiór odpadów prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub bezpośrednio w siedzibie spółki w godz. 7.00 do 16.00.

 


UWAGA!

Zakład przyjmuje do zagospodarowania wyłącznie rodzaje odpadów wymienione w posiadanych przez Spółkę decyzjach administracyjnych, z zastrzeżeniem iż nadrzędne znaczenie mają obowiązujące
w danym momencie akty prawne regulujące kwestię gospodarowania odpadami.

Przyjęcie odpadów do Zakładu jest potwierdzane na karcie przekazania odpadu, zgodnej
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1973).

Przyjęcie odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, jest uwarunkowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. 2013, poz.38):

  • przekazaniem podstawowej charakterystyki odpadów;
  • okresowym dostarczaniem testów zgodności;
  • weryfikację odpadów na miejscu ich składowania.

Podstawowa charakterystyka odpadów sporządzana przez wytwórcę lub posiadacza odpadów odpowiedzialnego za gospodarowanie odpadami, kierującego odpady do składowania na składowisko odpadów, a w przypadku odpadów komunalnych – podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. – Pobierz i uzupełnij wzór.

Rodzaje odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania w procesie D5 na terenie Składowiska odpadów w Wardyniu Górnym

W celu przekazania odpadów do składowania prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telefonu 94 716 29 38 lub e-mail: biuro@mpgo.pl

 


 

Regulamin usług świadczonych przez MPGO Sp. z o .o.
Wzór umowy na odbiór odpadów

Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
Wardyń Górny 35
78-320 Połczyn-Zdrój
tel. 94 716 29 38 lub 505 252 430

e-mail: biuro@mpgo.pl