Organy spółki

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Zgromadzenie Wspólników tworzą organy wykonawcze jednostek samorządowych w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 01.142.1592 t.j. z późn. zm.) i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 01.142.1591 t.j. z późn. zm.).

Zgromadzenie Wspólników Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o tworzą:

Burmistrz Połczyna-Zdroju
Wójt Gminy Świdwin
Burmistrz Czaplinka
Wójt Gminy Sławoborze
Wójt Gminy Rąbino
Burmistrz Szczecinka
Burmistrz Bornego Sulinowa
Burmistrz Białego Boru
Burmistrz Barwic
Burmistrz Świdwina

RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza składa się z 6 /sześciu/ osób wybieranych uchwałą podjętą przez Zgromadzenie Wspólników spośród kandydatów zaproponowanych przez Gminy będące Wspólnikami Spółki. Zgromadzenie Wspólników uchwałą może w każdym czasie odwołać członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

Skład Rady Nadzorczej Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.:

Wojciech Jankowski
Bożena Kulikowska
Andrzej Czerniec
Sławomir Zajul
Marek Zieliński
Andrzej Jagoszewski

ZARZĄD SPÓŁKI

Zarząd Spółki składa się z jednego członka – reprezentacja jednoosobowa.
Od dnia 1 sierpnia 2008 roku prezesem Zarządu jest Jolanta Jabłońska-Wojciul