Technologie

PUNKT REJESTRACJI ODPADÓW – WAGA SAMOCHODOWA

Waga samochodowa

Waga samochodowa

SORTOWNIA ODPADÓW

Przeznaczona do sortowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki „u źródła”.

Sortownia

Sortownia

OPIS DZIAŁANIA SORTOWNI

Dostarczone do sortowni odpady surowcowe, przenośnikiem taśmowym transportowane są do kabiny sortowniczej, gdzie pracownicy dokonują ich segregacji na następujące rodzaje: folię, karton, makulaturę, opakowania po chemii gospodarczej, butelki PET, puszki aluminiowe, opakowania ze szkła, opakowania wielomateriałowe tzw. tetrapaki. Wysegregowane na linii sortowniczej odpady poprzez otwory zrzutowe (zsypy) zostają przetransportowane do kontenerów znajdujących się w boksach pod kabiną sortowniczą. Następnie kierowane są do prasy hydraulicznej i prasowane w bele. Dzięki czemu uzyskuje się zmniejszenie objętości surowców i powierzchni niezbędnej podczas ich dalszego transportu.

KOMPOSTOWNIA ODPADÓW ORGANICZNYCH
Przeznaczona do kompostowania osadów ściekowych, słomy oraz odpadów organicznych z parków, ogrodów (gałęzie, liście, trawa), przy wykorzystaniu technologii pryzmowej pod zadaszeniem.

KWATERA SKŁADOWANIA ODPADÓW
powierzchnia kwatery – 14.945,65 m2,
pojemność – 60 000 m3,
uszczelnienie czaszy kwatery – geomembrana HDPE o grubości 1,5 mm ułożona na geowłókninie,
uszczelnienie dna kwatery – dodatkowo (oprócz folii HDPE) warstwa gliny grubości 0,5 m,
drenaż odcieków z rur perforowanych o średnicy 160 mm,
studnie odgazowujące kwaterę składowiska.